Ceritified
ISO 9001:2015
Ceritified
ISO 14001:2015
Ceritified
BS OHSAS 18001:2007

ЮПИТЕР 05 ООД О Б Я В Я В А

„ЮПИТЕР 05” ООД

на основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 67 от 23.08.2019 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани лица и общественост, че имаме следното инвестиционно предложение: Разширение на Завод за горещо поцинковане” в УПИ IV-011411, производствена и складова дейност, м-ст „Капсида“, ПИ 40467.11.411 по КК на гр. Куклен.

Инвестиционното предложение е за разширение на  „Инсталация за защитни покрития от разтопен метал с консумация над 2 тона необработена стомана за часза поцинковане на различни метални детайли, изделия и конструкции (стоманени и чугунени), предназначени за промишленото, гражданското и пътно строителство, за бита и други нужди. Площадката за реализация на инвестиционното намерение се намира в ПИ с идентификатор 40467.11.411, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив.

Подробна информация е налична в РИОСВ – Пловдив и в офиса на дружеството

в гр. Пловдив, район Южен, ж.к. Околовръстен път, кв. Коматево, имот №15006

Писмени становища и мнения се приемат в:

 –  РИОСВ –  гр. Пловдив, п.к. 4000, бул. „Марица“ № 122,

e-mail:  riosv@plovdiv.riew.gov.bg, тел: 032/635073

–  „ЮПИТЕР 05” ООД – гр. Пловдив,

е-mail: info@jupiterholding.bg, тел: 032/691868

About the author