JPP110 - 1 me dorë kapëse

JPP110 - 1 me dorë kapëse
JPP110 - 1 me dorë kapëse
Произведено в България

Karakteristikat: JPP 110-1 me dorë kapëse

Panel  L=2000mm, S235JR
O - Kolona L=1100mm, S355JR
Dorë kapëse 80x100x40, S235JR
Prixhioner M16
Bulon M10


Prezantimi shkarko

* Produkti i ndërtimit për rrugë shoqërohet nga Deklarata e Treguesve të Shfrytëzimit (DEP) sipas RREGULLAT (EU) Nr. 305/2011 TË PARLAMENTIT EVROPIAN DHE TË KËSHILLIT të datës 09.03.2011.