JBR H2W4 + BHR 1120

JBR H2W4 + BHR 1120
JBR H2W4 + BHR 1120
Произведено в България

Karakteristikat
Shkalla e mbajtjes: JBR H2W4 + BHR 1120

C – profil me pllakë 

L=790mm, S355JR

Shinë të tipit A, të tipit B 

L=4300mm, S235JR

Tra të tipit - C L=3998mm, S235JR
Konsol   L=229mm

Bulon

M10/M16

Gjatësia e testuar (përfshirë fillimin dhe fundin)

36 м

Karakteristika për parmak:

C – profil me pllakë

L=1120mm, S235JR

Tub

Ø=48mmPrezantimi shkarko

* Produkti i ndërtimit për rrugë shoqërohet nga Deklarata e Treguesve të Shfrytëzimit (DEP) sipas RREGULLAT (EU) Nr. 305/2011 TË PARLAMENTIT EVROPIAN DHE TË KËSHILLIT të datës 09.03.2011.