JBR H2W4 (1.33) + EKRAN I SHUARJES SË ZHURMËS

JBR H2W4 (1.33) +
JBR H2W4 (1.33) +
Произведено в България

Karakteristikat
Shkalla e mbajtjes:  JBR H2W4 (1.33) + EKRAN I SHUARJES SË ZHURMËS

C – profil me pllakë 

L=790mm, S355JR

Shinë të tipit A, të tipit B 

L=4300mm, S235JR

Tra të tipit C

L=3998mm, S235JR

Konsol  L=229mm

Bulon

M10/M14/M16

Gjatësia e testuar (përfshirë fillimin dhe fundin)

36 м

  • Ekranet e shuarjes së zhurmës janë sipas një projektit të parapërgatitur


Prezantimi shkarko

* Produkti i ndërtimit për rrugë shoqërohet nga Deklarata e Treguesve të Shfrytëzimit (DEP) sipas RREGULLAT (EU) Nr. 305/2011 TË PARLAMENTIT EVROPIAN DHE TË KËSHILLIT të datës 09.03.2011.